JohnnyLoikkanen Täynnä EU:n jäsenmaksuja ja hallitsematonta maahanmuuttoa? Niin minäkin!

Natoon vai ei? - Kansalaisaloite Natoon liittämistä vastaan.

  • Natoon vai ei? - Kansalaisaloite Natoon liittämistä vastaan.

Aloitteen sisältö

Esitämme, että Suomen valtion liittäminen mihinkään sotilasliittoon tehdään kansanäänestyksen alaiseksi ja että perustuslakivaliokunta ottaa Naton isäntämaasopimuksen osalta tarkastettavaksi seuraavat perustuslain pykälät: 2§ , 51§ , 62§ , 93§ , 94§ ja 97§ joiden osalta on ilmeistä, että perustuslakia on rikottu. 

Perustuslainvastaisesti tehdylle sopimukselle ei voi antaa lainvoimaa. 

Esitämme perustuslakiin lisättäväksi seuraavan lakitekstin: "Suomen valtion, sen osien tai kansalaisten liittäminen mihinkään sotilasliittoon, tai siihen rinnastettavaan toimintaan, on mahdollista vain kansanäänestyksellä. Liittäminen tulee mahdolliseksi perustuslain vaatimalla kahden kolmasosan äänten enemmistöllä kansanäänestyksessä. Liittämisen tuleminen lainvoimaiseksi vaatii erikseen äänestyksen myös eduskunnassa. Eduskunnan äänestyksessä liittyminen saa lainvoiman perustuslain 94§ säädetyn kahden kolmasosan äänten enemmistöllä".

Aloite Oikeusministeriön sivulla: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1152

(HUOM! Kannattajien nimet eivät näy mistään)

Perustelut

Me allekirjoittaneet vaadimme lisättäväksi perustuslakiin selkeästi, ettei itsenäistä ja liittoutumatonta Suomea voi liittää mihinkään sotilasliittoon ilman kansanäänestyksen kaksinkertaista enemmistöä. Kysymys on laaja ja se koskettaa jokaista suomalaista. 

Perustuslain 2§ sanoo: "Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia". 

Lainmukaisuus/rikkomus 1. Naton isäntämaasopimusta tehtäessä ei olla toimittu perustuslain mukaisesti. 

Perustuslain 51§ sanoo: 

Eduskuntatyössä käytetään suomen tai ruotsin kieltä. Hallituksen ja muiden viranomaisten on toimitettava asian vireille panemiseksi eduskunnassa tarvittavat asiakirjat suomen ja ruotsin kielellä. Eduskunnan vastaukset ja kirjelmät, valiokuntien mietinnöt ja lausunnot sekä puhemiesneuvoston kirjalliset ehdotukset laaditaan niin ikään suomen ja ruotsin kielellä. 

Lainmukaisuus/rikkomus 2. Naton isäntämaasopimusta ei ollut käännetty suomen tai ruotsin kielelle. 

Perustuslain 62§ sanoo: 

Tiedonanto hallitusohjelmasta 

Valtioneuvoston on viivytyksettä annettava ohjelmansa tiedonantona eduskunnalle. 

Lainmukaisuus/rikkomus 3. Naton isäntämaasopimusta ei ollut merkitty hallitusohjelmaan. Kyseessä on jokaista Suomen kansalaista koskeva merkittävä päätös, joka olisi tullut ilmoittaa hallitusohjelmassa. 

Perustuslain 74§: 

Perustuslainmukaisuuden valvonta 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. 

Perustuslain 93§ sanoo: 

Toimivalta kansainvälisissä asioissa 

Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Eduskunta hyväksyy kuitenkin kansainväliset velvoitteet ja niiden irtisanomisen sekä päättää kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattamisesta siltä osin kuin tässä perustuslaissa säädetään. 

Lainmukaisuus/rikkomus 4. Naton isäntämaasopimusta ei annettu eduskunnan hyväksyttäväksi. 

Perustuslain 94§ sanoo: 

Kansainvälisten velvoitteiden ja niiden irtisanomisen hyväksyminen 

Eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä tai ovat muutoin merkitykseltään huomattavia taikka vaativat perustuslain mukaan muusta syystä eduskunnan hyväksymisen. Eduskunnan hyväksyminen vaaditaan myös tällaisen velvoitteen irtisanomiseen. 

Kansainvälisen velvoitteen tai sen irtisanomisen hyväksymisestä päätetään äänten enemmistöllä. Jos ehdotus velvoitteen hyväksymisestä koskee perustuslakia tai valtakunnan alueen muuttamista taikka Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle, se on kuitenkin hyväksyttävä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. (4.11.2011/1112) 

Kansainvälinen velvoite ei saa vaarantaa valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita. 

Lainmukaisuus/rikkomus: Naton isäntämaasopimus on Suomen perustuslain 94§ mukainen sopimus, eikä sillä ole lainvoimaa ilman eduskunnan kahden kolmasosan äänten enemmistöä. Sopimus vaarantaa valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita. 

Edelleen Suomen perustuslain 94§ sanoo: 

Kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattaminen 

Valtiosopimuksen ja muun kansainvälisen velvoitteen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset saatetaan voimaan lailla. Muilta osin kansainväliset velvoitteet saatetaan voimaan asetuksella. (4.11.2011/1112) 

Lakiehdotus kansainvälisen velvoitteen voimaansaattamisesta käsitellään tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Jos ehdotus kuitenkin koskee perustuslakia tai valtakunnan alueen muuttamista taikka Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle, eduskunnan on se hyväksyttävä sitä lepäämään jättämättä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. (4.11.2011/1112) 
--- 
Katsomme, että Naton isäntämaasopimus luo perustuslain 94§ mukaisen kansainvälisen velvoitteen, eikä sitä mm. lukuisista menettelytaparikkomuksista johtuen voi perustuslain 94§ mukaisesti vahvistaa lailla. 

Edelleen Suomen perustuslain 97§ sanoo: 

Eduskunnan tietojensaantioikeus kansainvälisissä asioissa 

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan tulee pyynnöstään ja muutoinkin tarpeen mukaan saada valtioneuvostolta selvitys ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevista asioista. 

Lainmukaisuus/rikkomus: Naton isäntämaasopimusta ei ollut käännetty Suomen tai Ruotsin kielelle, kuten perustuslain 51§ sanoo. Sitä ei siis olla voitu antaa tiedoksi ulkoasiainvaliokunnalle, kuten perustuslain 97§ sanoo. 

Perustuslain 74§ mukaisesti vaadimme, että perustuslakivaliokunta tarkistaa Nato isäntämaasopimuksen lainvaltaisuuden, sekä sen tekomenettelyn oikeudellisuuden. 

Katsomme, ettei Suomen liittämisessä Naton isäntämaasopimukseen ole toimittu perustuslain mukaisesti. Suomen alue on jakamaton, eikä sitä voi liittää sotilasliittoihin ilman äänestystä. Uusimpien tulosten mukaan vastustus on 70,6% ja natomyönteisimpienkin tulosten mukaan vastustus on yli 60% kannatuksen ollessa vain 15-27% riippuen tutkimuksesta. Näin pieni kannatus ei mahdollista liittymispäätöstä demokraattisessa valtiossa. 

Näkemyksemme mukaan Nato on Suomelle ainoa keino hankkiutua ongelmiin. Suomen liittyminen tähän ns. puolustusliittoon, joka ei koskaan ole osallistunut muihin kuin hyökkäyssotiin, tekisi Suomesta ydinaseuhkan Venäjälle. Se on järjetön ja tarpeeton riski Suomelle. Nato-Suomi olisi naapurimaana sellainen uhka Venäjälle, ettei Venäjä voisi kriisitilanteessa ottaa riskiä Suomeen mahdollisesti sijoitetuista ydinaseista. Sen tietää miten siinä kävisi Suomelle. 

Natoon liittyminen kasvattaisi vakavasti mahdollisessa kriisitilanteessa Suomeen kohdistuvaa uhkaa. Kriisitilanteessa kansalaiset ovat ne, jotka joutuvat uhrautumaan ja siksi heidän on saatava päättää. Nato-Suomi tekee Suomesta myös Venäjän näkökulmasta ydinaseuhkan, sekä antaa huonon ulkopoliittisen signaalin Suomen puolueettomuuspolitiikan uskottavuudesta. Tämän riskin ottaminen on tarpeetonta ja asettaisi Suomen vaaralliseen välikäteen tehden sotatilanteessa Suomesta ensi-iskun kohteen ja parhaimmillaankin 1300km pitkän taistelutantereen, jos merirajoja ei lasketa mukaan. 

Suomen ei myöskään pidä turhan vuoksi luoda itselleen edes teoreettista terroriuhkaa liittymällä Natoon. Nato mielletään maailmalla Yhdysvalloiksi, jonka suurvaltapolitiikan toteutusväline se enemmän ja vähemmän onkin. Suomella ei ole vihollisia, mutta Natolla riittää vihollisia ympäri maailmaa. Natomaat ovat myös jatkuvan terrorismiuhkan alla. Sitä uhkaa Suomella ei itsenäisenä ja lujasti puolueettomana maana ole, eikä sitä ole kannattavaa myöskään luoda. Natoon liittyminen ei ole Suomen kokonaisedun mukaista. Itsenäisen Suomen ei pidä tukea, eikä osallistua muiden sotiin. Paras turvamme on pysyä tiukasti sotien ulkopuolella ja ylläpitää, sekä kehittää itsenäisiä omia puolustusvoimiamme. Vain niihin me voimme luottaa. Puolustusvoimien alasajo on lopetettava ja aito puolueettomuuspolitiikka palautettava turvallisuutemme varmistamiseksi. 

Suomen ei pidä näin tärkeässä asiassa luottaa vieraaseen apuun. 

Suomen liittäminen ulkoiseen sotilasliittoon on ristiriidassa jokaisen Suomen puolustusvoimat suorittaneen kanssa. Kansalaiset eivät ole sitoutuneet osallistumaan vieraiden sotilasliittojen ja tai muiden valtioiden kriiseihin. Nato on osallistunut ainoastaan hyökkäysodankäyntiin. Suomella on puolustusvoimat, joihin jokainen varusmiespalveluksen käynyt kuuluu, mutta niihin liittyessä kukaan ei ole sitoutunut sotimaan ulkoisia sotia. Liittyminen Natoon kasvattaa merkittävästi riskiä ajautua konfliktiin, mikäli mikä tahansa natomaa ajautuu konfliktiin missä päin maailmaa tahansa. 

Yritys liittää Suomi sotilasliitto Natoon on vastuutonta ja pahimmillaan yritys kumota valtiojärjestys, sekä sallia vieraiden maiden sotajoukkojen saapuminen alueelle. Suomella ei ole todellisia uhkia, niin kauan kuin se pysyy puolueettomana, eikä osallistu muiden sotiin. 

Naton isäntämaasopimus on tehty perustuslain vastaisella menettelyllä ja menettely tähtää perustuslain vastaisiin toimiin, joten sitä ei voi hyväksyä.

Aloite Oikeusministeriön sivulla: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1152

Huom! Kannattajien nimet eivät näy mistään.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (29 kommenttia)

Käyttäjän tomiketola kuva
Tomi Ketola

Kannatan kansanäänestystä siitä tuleeko Suomen olla minkään valtion puskurivyöhyke tai maantieteellinen, lähialueellinen etupiiri.

Tero Ylinen

Mitähän nämä tuumaisivat siitä aloitteesta ?

20.3.2015

Venäjä ilmoitti eilen, että Pohjoisen laivaston ja Läntisen sotilaspiirin valmiusharjoituksiin osallistuu lähes 80 000 sotilasta ja yli 200 lentokonetta. Joukkojen määrä on kaksinkertaistettu nopeasti: maanantaina Venäjä ilmoitti, että Pohjoisessa laivastossa on Vladimir Putinin käskystä asetettu täyteen valmiuteen 38 000 sotilasta sekä useita taistelualuksia ja sukellusveneitä.

http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-14268213136...

Video:
Russian Armed Forces 2015
https://www.youtube.com/watch?v=hWC8J93prJU

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Ketola, mikä olisi kysymyksenasettelu kansanäänestyksessäsi?

Käyttäjän JuhaKeltti kuva
Juha Keltti

Näyttää olevan kansalaisaloite. Kansalaisadressi otsikossa on turhaa vaatimattomuutta.

Käyttäjän JohnnyLoikkanen kuva
Johnny Loikkanen

Kiitos vinkistä! Asia on nyt korjattu.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Nato voisi olla vaihtoehto jos ei kaikkien sotien äiti USA olisi mukana määräilemässä. Miksei media esitä kysymystä mikä lähi-idässä mättää, miksi muslimit tappavat länsimaalaisia?

Käyttäjän fazerinsini kuva
Jouni Suonsivu

Johnny sinähän olet oikea kansalaisaktiivi. Allekirjoitin ja sitten vain aktiivisesti viestikapulaa eteenpäin.

Todettakoon, että mielestäni Suomen on syytä korjata puolustus"uudistuksen" aikaansaama puolustuskykymme heikentyminen oikealla puolustusuudistuksella - tämä "uudistushan" tähtäsi Suomen pudottamiseen valmiiksi NATO:a varten, jolloin ei muka olisi mitään muuta vaihtoehtoa. Puolustusmenoihin näen kernaasti osoitettavan määrärahat luokkaa kaksi prosenttia tai lähelle sitä valtakunnan budjetista ja tämän ohitse luonnollissti erillisrahoituksena seuraavat ilmavoimien torjuntahävittäjät kuin myös laivaston suuret hankinnat.

Näen myös mahdollisena ja miksei toivottavanakin syvemmän, jopa sitovan yhteistyön Ruotsin kera. Kahden puolueettoman yhteinen vahvuus ei uhkaa ketään/mitään, mutta vakauttaa sen sijaan Itämeren ympäristöä. Lisäksi Suomen ja Ruotsin keskinäiset vahvuudet ja heikkoudet kompensoivat toinen toisiaan.

Tärkeintä olisi kyetä suoraselkäisenä, mihinkään suuntaan kumartamatta - jolloin ei tarvitse vastaavasti toisiin suuntiin pyllistellä - harjoittaa hyviä ja tiiviitä kauppa-, kulttuuri-, tiedevaihtosuhteita. Siten halvimmalla ja hedelmällisimmällä tavalla pidetään jännitteet matalina.
Kaikki, aivan kaikki, naapurimme ovat ne meille kaikkein tärkeimmät.

Käyttäjän JohnnyLoikkanen kuva
Johnny Loikkanen

Samaa mieltä kanssasi. Suomen on nostettava ensi tilassa puolustusmäärärahat uskottavalle tasolle ja hoidettava ulkopolitiikka niin kuin itsenäisen ja puolueettoman maan kuuluu. Nykyinen hallituslinja on alusta saakka ollut viedä meidät natoon. Puolustusvoimat on tarkoituksella ajettu huonoon tilaan ja jopa puolustusministeriksi valittu henkilö jolla ei ole mitään uskottavuutta. Ei varmasti ole sattumaa. Mielipiteiden muokkaaminen natomyönteiseksi onnistuu helpoiten jos ihmiset eivät usko puolustusvoimiinsa. Onneksi kansa on silti yllättävänkin valveutunutta, eikä naton kannatus ole noussut käytännössä lainkaan mittausten mukaan. Vaikka keskustelupalstat ovatkin täyttyneet pienestä, mutta äänekkäästä natoon haluavien joukosta. Noin viikon vanhan mittauksen mukaan 70.6% kansanedustajaehdokkaista vastustaa natoa. Vastaajia oli melkein 1700 ja luonnollisesti jakautuneena Suomen joka kolkasta. Ei uskoisi kun katsoo miten lehdistö uutisoi asian tiimoilta.

Tero Ylinen

100 allekirjoitusta kansalaisaloitteelle alle 3 tunnissa. Varsin hyvin.

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1152

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Ehdottajan mielestä varmaankin hieno aloite, jota Venäjä tervehtii ilolla. Isänmaan etu, mutta minkä isänmaan?

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Isänmaan etu, mutta minkä isänmaan?"

Kenen isänmaan etu on ollut päätösvallan luovuttaminen EU:n komissiolle?

Käyttäjän tomiketola kuva
Tomi Ketola

Aika monessa asiassa se on ollut kansalaisten etu vaikka omat poliitikkomme koittavat vieläkin potkia vastaan. Osittain jopa unionin perusteiden vastaisesti ja se käy kansalaisille kalliiksi.
Tosin ei se kaikki päätösvalta siellä ole vaikka niin väitätkin. Kyllä meilläkin vielä osataan ja 'osataan'.

Mitä itse blogiin tulee niin pitää ihmetellä miksi Suomesta löytyy puolue jonka mielestä meidän sotilaallinen yhteistyö muiden länsimaiden kanssa pitäisi tehdä jopa teknisesti mahdottomaksi. Mielipiteet ovat mielipiteitä mutta kyllä kasakka nauraa.

Tero Ylinen Vastaus kommenttiin #13

Nato maille se varmaan sopii jos Suomalaiset pistettäisiin eturintamalle jos sota tulee.

Mielumminhan ne pistää Suomalaiset sinne kuin oman maan kansalaiset.

Suomalaisten rooli on muutenkin aika selvä EU:ssa

29.1.2012:
Kansainväliset suurpankit vetävät rahaa pois kriisimaista sitä mukaa kuin Suomi ja muut euromaat syytävät hätärahaa tilalle. Pankkien pako ilmenee uunituoreista luottotilastoista – samoin kuin se, että kriisitoimien taakanjako on erityisesti Suomen räikeätä kuppaamista.

http://www.taloussanomat.fi/jan-hurri/2012/01/29/n...

Käyttäjän tomiketola kuva
Tomi Ketola Vastaus kommenttiin #14

Oletkos Tero ajatellut että suomalaiset ovat joka tapauksessa eturintamassa jos tänne sota tulee.
Tehdäänkö se sitten täysin yksin ja kuinka kauan siihen kyetään. Vai otetaanko vastaan apuja varsinkin sellaisen kaluston suhteen jota meillä ei ole. Eikä mahdollisuutta yksin koskaan hankkiakaan.

Miten nyt sitten tuo viimeinen kappale sopii aiheeseen niin ei mulle valitettavasti oikein auennut. Toki tiedän sen että Venäjältä pakenee tällä hetkellä raha kovaa vauhtia.

Tero Ylinen Vastaus kommenttiin #15

Kyse on vain suurvaltapolitiikasta. Nato-Venäjä.

Jos Suomi liittyy Natoon, niin Venäjä joutuu puolustamaan uutta 1200 km rintamaa. Sellanen on pirun kallista ja siksi uhka Venäjälle.

Jos Suomi ei liity Natoon, niin Suomi ei Nato-Venäjä sodassa ole osapuolena. Ja Venäjä on tällöin tarpeeksi kiireinen sotimaan Naton kanssa, tuskin se haluaa Naton lisäksi alkaa sotimaan tässä 1200 km rintamassa.

Suomi voi pysyä ulkona suurvaltapolitiikasta. Venäjän kanssa ei ole silloin ongelmia. Ongelmat alkoi kun tämä meidän valtionpäämies Stubb alkoi viemään Suomea suurvaltapolitiikkaan mukaan.

EU-tuet on Kreikan kautta jaettu mm. Saksalaisille pankeille.

Nyt kun Naton ( Saksan) ja Venäjän välit ovat kiristyneet ja jopa sota on mahdollinen, niin Saksa ei haluttaisi pistää omia miehiään tietenkään rintamalle vaan ottaa Suomen Natoon, niin Suomenhan sotilaat on sitten eturintamalla. Taas maksumiehenä....Saksa voi lähettää jotain miehittämättömiä lentokoneita Suomen avuksi....

Käyttäjän tomiketola kuva
Tomi Ketola Vastaus kommenttiin #17

Jos Venäjä ja Nato jostain käsittämättömästä syystä todella alkaisivat sotimaan, olisi Venäjällä näillä nurkilla ahdasta.
Suljettu pussiin Itämeren pohjukkaan paitsi käyttämällä Suomen alueita. Tätä sanotaan maantiedoksi meillä päin.

Silloin ovat suomalaiset rintamassa, olimmepa Natossa tai emme. Siinä vaiheessa ei kansanäänestellä, lähetellä adresseja eikä kenenkään mielipidettä kysytä. Vähän niinkuin 1939. Aika kehnosti se uskottava puolustus kykeni estämään alueluovutukset vaikka verellä torjuntavoitto maksettiinkin.

Tero Ylinen Vastaus kommenttiin #18

Itse pidän selvänä, että jos Suomi jatkaa Natoon ajamistaan, niin Suomi on sodassa. Kuten kävi Ukrainalle ja Georgialle.

Täytyy sanoa ettei sotiminen voisi vähempää kiinnosta.

Käyttäjän tomiketola kuva
Tomi Ketola Vastaus kommenttiin #20

Ukraina ja Georgia eivät ole Natossa. Tätä sanotaan tosiasiaksi. Ja vaikka olisivat, ei se venäjälle kuulu. venäjä ei voi päättää naapurivaltioittensa politiikasta yhtä vähän kuin nämä Venäjän. Yksikään maa toisen maailmansodan jälkeen ei ole hyökännyt Venäjälle eikä näköpiirissä ole mitään syytä miksi kukaan niin tekisi jatkossakaan.

Toiminnallaan Venäjä on ainoastaan osoittanut olevansa uhka. Länsimaat fiksusti järjestävät puolustuksensa yhdessä koska vastaavaan kykyyn tai painoarvoon yhdellekään niistä ei yksin olisi mahdollisuuksia.

Ymmärrän kyllä ipulaisten halun allekirjoituttaa ulkopolitiikkamme Kremlissä. Niin monessa blogissa ja kannanotossa se on tullut selväksi.

Tero Ylinen Vastaus kommenttiin #21

Ukrainan ja Georgian lisäksi Suomi ei ole Natossa.

Georgia aikoi ja Venäjä hyökkäsi.

Ukraina aikoo ja suuri osa maasta on nyt "miehitetty". Talous kuralla ja kansa elää kurjaa ja köyhää elämää.

Aikoinaan kun Kuuba aikoi ottaa Venäläisiä ohjuksia maahan niin lähellä oli 3 maailmansota. Se kuului Usalle, että mitä Kuuba tekee.

Mielestäni varsinkin kun ottaa huomioon Suomen talouden, paras olisi Suomelle olla tässä naapurissa hissukseen, talous rullaisia ja Suomalaiset voisi nauttia hyvinvoinnista, aivan kuten ennen Stubbia 50 vuotta.

Vaihtoehto on sota Venäjän kanssa, Suomi konkurssiin, osa maasta pommistetaan maan tasalle, kansa köyhää kuin kirkon rotat. Kärsimystä.

EU ja Nato maille se varmaan sopii, eka EU-vie Suomalaisten rahat ja sitten pistää eturintamalle tykin ruuaksi. Se että Eu-vie Suomalaiset rahat mm. kreikka tuen muodossa ja sen jälkeen pistää tykinruaaksi eturintamalle, ei ole SUOMALAISTEN etu.

Tero Ylinen Vastaus kommenttiin #22

Kuuba kriisi:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kuuban_ohjuskriisi

Tilanne kärjistyi yhdysvaltalaisen Lockheed U-2 -vakoilukoneen kuvattua Kuubaan rakenteilla olevan neuvostoliittolaisen SS-4 Sandal keskimatkan ballististen ohjusten tukikohdan lähellä San Cristóbalia Kuubassa.[1] Ohjuksien 2 000 kilometrin kantomatka uhkasi suoraan Washingtonia ja noin puolta Yhdysvaltain strategisten ohjusten tukikohdista. 20 minuutin lentoaika olisi lyhentänyt ohjuspuolustuksen ja vastaiskun mahdollisuuden varoitusaikaa huomattavasti.

19. päivään mennessä tiedustelulennot havaitsivat neljä valmista tukikohtaa. Suunniteltu vahvuus oli 40 ohjusta. 22. päivä Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedy ilmoitti televisiopuheessaan, että hyökkäys Kuubasta kostettaisiin Neuvostoliitolle, ja asetti saarron, joka esti enempien ohjusten laivaamisen Kuubaan.[1] Maihinnousua suunniteltiin, mutta Kuubassa oli taktisten ydinaseiden lisäksi 40 000 aseistettua neuvostoliittolaista sotilasta. 23. päivä Yhdysvallat nosti strategisten ilmavoimiensa valmiustilan DEFCON 2 -tasolle.

Lokakuun 27. päivää 1962 on sanottu ”ihmiskunnan historian vaarallisimmaksi päiväksi”.[2] Silloin U-2-kone ammuttiin alas Kuuban yllä, ja Neuvostoliiton kuljetusalukset lähestyivät Yhdysvaltain määrittämää saartorajaa.

Tero Ylinen Vastaus kommenttiin #23

Kuuba suurvaltapolitiikassa 2000-luvulla

Kuuba on ollut supervaltojen sopimuksella ydinaseeton, vaikka siellä sijaitsee Yhdysvaltain Guantanamo Bayn laivastotukikohta ja terrorisminvastaisen sodan pahamaineinen vankileiri. Kesällä 2008 Kuuban kriisin aikaiset argumentit nousivat kuitenkin tiedotusvälineissä uudestaan esiin. Yhdysvaltain ilmavoimien komentaja kenraali Norton Schwartz varoitti Venäjää sijoittamasta pitkän kantomatkan pommikoneita Kuubaan. Hänen mukaansa ydinaseita kuljettavien koneiden tuominen Kuubaan ylittäisi Yhdysvaltain ”turvallisuusrajan”. Tämä oli vastauksena Venäjän asevoimien suunnitelmiin sijoittaa pitkän kantomatkan pommikoneita Kuubaan, jos Yhdysvallat sijoittaa ohjuksiaan Tšekkiin ja Puolaan.[3]

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kuuban_ohjuskriisi

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Keijo Korhonen aikanaan itketti sotaveteraaneja, että itsenäisyys menee, jos liitytään EU:hun. Liityttiin, mutta minne se meni, itsenäisyys? Ei minnekään. Olen yhtä itsenäinen kuin ennenkin, ja vähintään yhtä itsenäinen kuin ranskalainen, saksalainen, britti ja ruotsalainen. Otan olvia omassa kotona ja ainakin vielä tänään oma armeija treenasi tuossa lähistöllä. Lompakossa on muutama euro, jolla saa perhe juustoa leivän päälle.

Nurkkapatriootit itkevät markan perään, toivovat rajoja kiinni ja ulkomaalaisia pihalle. Herätkää nyt hyvät maanmiehet, on vuosi 2015 ja olemme osa maailmaa.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen Vastaus kommenttiin #16

"Keijo Korhonen aikanaan itketti sotaveteraaneja, että itsenäisyys menee, jos liitytään EU:hun. Liityttiin, mutta minne se meni, itsenäisyys?"

Sinne se meni EU:n, ei edes budjettia voi tehdä ilman EKP:n lupaa ja vienti Venäjälle loppuu kun komissio käskee. EU:n direktiivit ylittävät Suomen lait. Nurkkapatrioottinen Ruotsi piti kruununsa ja keskuspankkinsa, heillä menee hyvin.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Pitäisi pitää kansanäänestys, jossa olisi kaksi vaihtokehtoa:

1.Liitytään Natoon

2.Liitytään Venäjän Federaatioon

Tero Ylinen

Entä jos maailmassa on korruptiota ?

Kreikka taisi saada 240 miljardin tuet.

Entä jos maailmassa onkin korruptiota ja poliitikot ovat saaneet summasta 15% eli 36 miljardin lahjukset ? Eikös se olisi tavallaan viisasta politikoilta ottaa lahjukset vastaan ?

Kreikka on Euroopan korrutunein valtio.

Haittaisiko se jos jonkun Einarin kaikki rahat annettaisiin sitten Kreikkaan ja sen jälkeen pistettäisiin eturintamalle tykin ruuaksi, varsinkin jos Einari itsekin on sitä mieltä että se on hänen oma etu ?

( Ironisesti )

Tero Ylinen

Tällästä Kreikassa:

Kun Kreikan puolustusministeriössä työskennellyt Antonis Kantas kertoi vuonna 2001 vastustavansa kalliiden saksalaisten panssarivaunujen ostamista maan puolustuvoimille, vaunujen valmistajan edustajan piipahti kylään.

Ennen lähtöään edustaja jätti Kantasin toimiston sohvalle salkun. Sen sisällä oli käteistä 600 000 euron edestä, kirjoittaa Kantasin tarinaa kertova The New York Times.

Kyseinen saksalaisvalmistaja ei ollut ainoa asevalmistaja, joka halusi vauhdittaa kaupankäyntiä Kreikassa. Jotkut niistä neuvoivat Kantasia käytännön asioissa, jotta hän voisi siirtää varojaan ulkomaille, ja tallettivat sitten rahaa hänen ulkomaisille tileilleen.

Todellisuudessa Kantasilla ei ollut juurikaan päätäntävaltaa hankintoihin. Korruptio kuitenkin rehotti puolustusministeriössä siihen malliin, että jopa vaatimattomassa asemassa ollut henkilö saattoi kerätä 14 miljoonan lahjuspotin viidessä vuodessa.

http://www.talouselama.fi/uutiset/kaikkien+aikojen...

Toimituksen poiminnat